Titiqlugu tatqiqhiutit taphumunga Aipuru 15-18, 2019
talvani Iqaluit, Nunavut! 

Tamna Pinahuaqnia Ukiuqtartuq: Pulaaraqtuliriniq Katimaqyuarniq 2019

Tamna Pinahuaqnia Ukiuqtartuq: Pulaaraqtuliriniq Katimaqyuarniq 2019 tamna hitamanut-ubluq-tamaat huliniq turangayuq tapkununga Nunavutmi pularaqtuliriniq havakvia. Piqaqtitai katitvikhaq ikayuqtigikniqmun uqaqatigikniq tapkununga aturniqhat piyauni pipkainahuaqnilu uqauhiunit tapkununga tuklikhaq angiyuq pitquhit pipkaiyut tapkununga. Tamna Katimaqyuarniq piqaqtitiyuq katitvikhamik havaqatigikniqmun havaktinut piqatauyut nalvaqninut atulilaqtunik piqaqniqniklu pityuhiit tuklikhanut piruqpaliayut pulaaraqtuliriniqmun parnaiyainiq atugakhaliatlu tahamunga Nunavut.

Hivuani-katimaqyuarniq ilihainiq katitvikhat atugakhaliangukmiyut.


KINA PIQATAUYUKHAUVA

  • Tamna Pinahuaqnia Ukiuqtartuq: Pulaaraqtuliriniq Katimaqyuarniq 2019 ilaqarniaq: pulaaraqtuliriniqmun aulattiyit aulaqtitiyitlu, nunalikni hivuliqtit, nunaqyuaqmi nunaliitlu avikhimanini Inuit timigiyai, nunatagauyut nunaqyuatlu kavamait timingi kivgaqtiuyut tapkualuttauq nunaqyuaqmi nunaqaqaqtutlu pulaaraqtuliriniqmun timiuyut.

  • Tamna Pinahuaqnia Ukiuqtartuq: Pulaaraqtuliriniq Katimaqyuarniq 2019 pipkaiyut pivikhaqaqtitni tamaita piqatauyut ilauyut tahapkunani  Nunavutmi tuhaqvikhat. Tamaita piyumayut pivaliatitninut tapkuat hakugiktut ihuaqhihimalatlu havakvit Nunavutmi ilauyukhat ikayuqlutiklu hugiaqni atugakhaliat turaqnit atuqhugit uqaqaqtigikniq angiqatigikniqlu.

  • Piqaqhutik pivikhainik ilitvigini nanminilgit nakuuniqhanik pitquhit, havaqatigikniq pilaqnit atugakhaliatlu takukhaupkaqni, pularaqtuliriniq aulattiyit tamaita pinahuaquyauyut piqataunit.