iceberg+summit.jpg

ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᖏᑦ

ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᓯᕐᓗᒋᑦ ᐅᓪᓗᖅᓯᐅᑎᑎᑦ ᐄᐳᕈᓪ 15-18, 2019 ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᖁᓪᓗᑎᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᑉ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ: ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᕕᔾᔪᐊᕐᓂᖅ 2019 ᐃᖃᓗᓐᓂ, ᓄᓇᕗᑦ!

Macintosh_scans_138 copy.jpg

ᐊᑐᖅᑕᐅᓛᖅᑐᑦ ᐋᖅᑭᓱᖅᓯᒪᓂᖏᑦ

ᖃᐅᔨᒋᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᓛᕐᓂᑎᓐᓂ.

Pfaff_2008_397.jpg

ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᖅ

ᖃᓄᖅ ᐃᖃᓗᖕᓅᕈᓐᓇᕐᒪᖔᖅᐱᑦ + ᓂᐅᕐᕈᐊᖑᓗᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓐᓇᖅᑕᑎᑦ ᑕᒫᓃᑦᑎᓪᓗᑎᑦ.

Photos of Nunavut by Michelle Valberg (28)021.jpg

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ

ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᖅᐲᑦ?