ᖁᕕᐊᒋᓗᒍ ᑕᒫᓃᓐᓂᕆᓂᐊᖅᑕᐃᑦ!

ᐃᖃᓗᐃᑦ

ᑲᑎᒪᕕᔾᔪᐊᕐᕕᐅᓛᖅᑐᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᑉ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ: ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᕕᔾᔪᐊᕐᓂᖅ 2019 ᓄᓇᕗᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᕕᖓᓂ, ᐃᖃᓗᖕᓂ. ᓄᓇᕗᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖓ ᑕᐃᑲᓃᑦᑐᓂ, ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᖅ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᕈᓘᔭᕐᓂᒃ ᑐᔪᕐᒥᕕᓕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕆᕕᓕᒃ. ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑰᖓᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᖓ ᑕᐃᑲᓃᑦᑐᓂᓗ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᑉ ᑭᒡᓕᖓᑕ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᓄᓇᑦᑕ ᓱᓇᒃᑯᑖᖏᑦ ᑕᑯᔭᒐᖃᕐᕕᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᓱᒻᒪᕇᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᐅᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᙳᐊᒐᖏᓐᓂᒃ ᐊᓐᓄᕌᓕᐊᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂᓪᓗ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᓲᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕆᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑕᑯᓂᐊᕐᓗᑎᑦ : http://destinationnunavut.ca/en/places/iqaluit

 

DSCF2149.jpg

ᑐᓂᖅ ᑕᐃᒻ

ᑐᓂᖅ ᑕᐃᒻ ᐊᑦᑎᖅᑕᐅᓯᒪᕗᖅ ᑕᐃᒃᑯᓇᙵᑦ ‘ᑐᓂᖅ’, ᐊᑕᐅᓯᖅ ᑕᐃᒎᓯᖅ ᑐᓂᐅᓂᔪᓂᑦ. ᐃᓕᖅᑯᓯᖅ ᓇᓪᓕᐅᓂᖅᓯᐅᕈᑎᒋᔭᐅᓲᖅ ᐅᐱᕐᖔᕈᕋᒥᒃ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᖅᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓘᔭᖅᑎᑦᑎᓲᖑᓪᓗᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑎᒍᑦ. ᓇᓪᓕᐅᓂᖅᓯᐅᓲᑦ ᐃᒪᓐᓇᐃᓕᐅᖅᑐᑎᑦ, ᑖᒃᑯᑑᙱᑦᑑᒐᓗᐊᑦ, ᖃᒧᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔮᕐᓂᑭᓴᐅᑎᓪᓗᑎᑦ, ᓂᔾᔭᐅᓯᔭᖅᑐᑦ, ᕿᒧᒃᓯᖅᑐᑦ, ᓯᐊᕐᕆᔮᖅᑐᑎᑦ ᓱᑲᓐᓂᑭᓴᐅᑎᔪᑦ. ᐃᒡᓗᕕᒐᓕᐅᖅᑳᕐᓂᑭᓴᐅᑎᔪᑦ, ᓇᑦᑎᕋᓱᐊᖅᑐᑎᑦ, ᓂᓚᒻᒥᒃ ᓴᓇᙳᐊᖅᑐᑎᑦ, ᐱᓚᑦᑐᐃᓂᑭᓴᐅᑎᓪᓗᑎᑦ ᐊᓯᖏᓗ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓂᕆᐅᒋᔭᒻᒪᕆᐅᓲᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᓄᓇᕗᓕᒫᒦᑦᑐᓄᑦ. ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᑕᓂᑦ ᑲᑎᑎᑦᑎᓲᑦ ᑲᑐᔾᔨᓪᓗᑎᑦ ᐊᔾᔨᐅᙱᑦᑐᒥᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ ᓂᐅᕐᕈᐊᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᓐᓇᓲᖑᓪᓗᑎᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓘᔭᖅᑐᑎᑦ ᑭᐱᙳᐃᔭᖅᑐᑎᓪᓗ ᐱᙳᐊᖅᑐᑎᑦ ᐊᔾᔨᖃᖅᑐᓂᑦ ᐸᐸᑦᑎᓯᓐᓈᖅᑐᑎᓪᓗ ᐱᒻᒪᕆᒋᔭᑦᑎᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖅᑯᓯᑦᑎᓐᓂ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕆᑦ ᐅᕙᓂ: http://www.tooniktyme.ca

 

Jones_2010_390.jpg

ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᖅ

ᐊᐅᓪᓚᕐᓗᑎᑦ ᐃᖃᓗᖕᓄᑦ ᐃᖃᓗᖕᓃᙶᕐᓗᑎᓪᓗ ᒪᕐᕉᓪᓗᑎᒃ ᖃᖓᑕᓲᓕᕆᔩᒃ ᓂᕈᐊᕐᓗᑎᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᑖᒃᑭᒃ ᓇᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ.

First Air - TSM22

Canadian North - TNS19

www.canadiannorth.com

www.firstair.ca

20130905-1G8A9060.jpg

ᑐᔪᕐᒥᕖᑦ

ᑐᔪᕐᒥᕖᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑑᕗᑦ ᓲᕐᓗᒃ ᐊᖏᔪᑦ ᑐᔪᕐᒥᕖᑦ ᓂᕆᕕᖃᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓂᑦᑕᕐᕖᑦ ᐅᓪᓛᕈᕐᒥᑕᕐᓇᕕᒃᓴᐅᓪᓗᑎᓪᓗ.

www.frobisherinn.com

https://www.capitalsuites.ca

http://thediscoveryiqaluit.com

https://www.staybythesea.ca