ᐊᑎᓕᐅᕐᓗᑎᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᖁᓪᓗᑎᒍᑦ ᖃᐃᓛᕋᕕᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᑉ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ: ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᕕᔾᔪᐊᕐᓂᕐᒧᑦ 2019−ᒥ.

ᐊᑏᑦ *
ᐊᑏᑦ
ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓛᖅᐲᑦ ᐱᓕᒻᒪᓴᕐᓂᕐᒥᒃ BMT ᐱᓕᒻᒪᓴᕐᓂᕐᒥᒃ ᐄᐳᕈᓪ 13 & 14-ᖑᓕᖅᐸᑦ? *